niet giftig fruitboom insecticide label

Productieomgeving

Samenwerkende partner

Fruit - Insecticides | University of Maryland Extension- niet giftig fruitboom insecticide label ,Refer to the product label for the listed fruit and the pests and diseases it controls. Usually labeled for tree fruits. Malathion is a widely used broad-spectrum insecticide with a short residual (2 to 3 days). It is very effective against aphids and moderately effective against mites, leafhoppers, and scale crawlers.Spotless Group - ESSEF: De n°1 in België!Revision nr.7 Dated 17/01/2013 Printed on 17/01/2013 Page n. 5 / 6 EN MSDS EPY 1002 12.4. Mobiliteit in de bodem. Informatie niet beschikbaar. 12.5. Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling. Op basis van de beschikbare gegevens, veroorzaakt het product geen …Sivanto3L VS NL85825569C

(niet grondgebonden bedekte teelt) gewasbehandeling Wittevlieg 16 0,075 % (75 ml/100L) 0,75 L/ha Bladluis 18, 20, 27, 4 per 12 maanden 3 L/ha per 12 maanden 7 - 28, 31, 32, 33 0,05 % (50 ml/100L) 0,5 L/ha * Verlaging van de dosering is toegestaan, maar van het maximaal aantal toepassingen en de andere toepassingsvoorwaarden mag niet worden ...

CropScience

CropScience VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD volgens Verordening (EG) Nr. 1907/2006 SPLENDID 4/11 Versie 3 / B Herzieningsdatum: 19.01.2015 102000025895 Printdatum: 19.01.2015 Aanraking met de ogen Onmiddellijk spoelen met veel wa ter, ook onder de oogleden, gedurende tenminste 15 minuten.

Carbolineum - Wikipedia

Carbolineum (Latijn: carbo = kool en oleum = olie) is een dun stroperige, roodbruine vloeistof verkregen uit steenkooldestillatie.Het is een klassiek houtverduurzamingsmiddel, maar in veel Europese landen is het wegens de schadelijke bijeffecten sinds enige jaren verboden, in Nederland sinds 1 november 2001.Het wordt populair aangeduid als creosootolie, teerolie en carbo(l), en foutief ook ...

Sivanto3L VS NL85825569C

(niet grondgebonden bedekte teelt) gewasbehandeling Wittevlieg 16 0,075 % (75 ml/100L) 0,75 L/ha Bladluis 18, 20, 27, 4 per 12 maanden 3 L/ha per 12 maanden 7 - 28, 31, 32, 33 0,05 % (50 ml/100L) 0,5 L/ha * Verlaging van de dosering is toegestaan, maar van het maximaal aantal toepassingen en de andere toepassingsvoorwaarden mag niet worden ...

1 L ℮ PET - Corteva

Insecticide voor gebruik in de bedekte teelt van aardappelen, vruchtgroenten van ... H411 Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. ... Cucurbitaceae met niet-eetbare schil (bedekte teelt) Bladluis3,5 0.013% (13 ml per 100 L) 0,2 L/ha 2 0,4 L/ha 7 1 Witte vlieg6,7 0.013%

Flipper10L VS NL86807521B

Insecticide / Acaricide Flipper10L_VS_NL86807521B.indd 1 12-2-2020 13:11:08 Voorbeeld . REF: Frontpage ... H411 Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. ... Risico voor niet-doelwit insecten en andere geleedpotigen

DO NOT COPY -

H410 eer giftig voor in het water levende organismen, met langd urige gevolg en. EUH401 V olg de gebruiksaanwijzing om gevaar Solvoor de menselijke gezonheid en het milieu te v oork omen. Veiligheidsaanbevelingen P260 Stof/spuitnevel niet inademen. P264 Na het werken met dit product handen grondig wassen.

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD volgens Verordening (EG) …

Gebruik Insecticide ... H400 Zeer giftig voor in het water levende organismen. Chronische aquatische toxiciteit: Categorie 1 H410 Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. ... P260 Stof/ rook/ gas/ nevel/ damp/ spuitnevel niet inademen.

INSECTICIDE CCL LABEL UK- KINGS LYNN VAN ...

insecticide 3 362130 038429 ghs09 eu 513 ccl label uk- kings lynn page 1 15mm 240mm 20mm 275mm 127mm colour references quality check manual digital page docu page tel: (0044) 191 4917777 184918 1703 conserve the netherlands europe-middle east-africa 1l booklet label n/a eu 513 emea - kings lynn n/a aa 567739a01/462738 27-mar-17 4 issue : number ...

Kennis - Plant groei Regulator, Insecticide, Fungicide ...

Nov 28, 2018·Niet van toepassing op fruit of groenten later dan 7 dagen vóór de oogst. Fungicide Thiram-kenmerken. 1. Beschermend fungicide. De acute orale LD50 van de oorspronkelijke poederratten was 780-865 mg / kg en de acute orale LD50 van muizen was 1500-2000 mg / kg. Giftig voor vissen en niet giftig voor bijen. 2.

INSECTICIDE - INSEKTIZID

INSECTICIDE - INSEKTIZID ... PAGE 01 - FRONT LABEL. TOEGELATEN GEBRUIKEN EN GEBRUISKAANWIJZING VOOR NEDERLAND 1. ALGEMENE GEBRUIKSAANWIJZINGEN Mengen en spuiten ... - De spuitvloeistof kan toegepast worden op oppervlakken die niet …

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD volgens Verordening (EG) Nr ...

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD volgens Verordening (EG) Nr. 1907/2006 ARGENTO 5/12 Versie 4 / B Herzieningsdatum: 12.03.2018 102000008430 Printdatum: 12.03.2018 (verbranden). 7.2 Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten

SDS EU (Reach Annex II) - Lagaay International

Gevarenaanduidingen (CLP) : H411 - Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen Veiligheidsaanbevelingen (CLP) : P102 - Buiten het bereik van kinderen houden P273 - Voorkom lozing in het milieu

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD volgens Verordening (EG) Nr ...

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD volgens Verordening (EG) Nr. 1907/2006 ARGENTO 5/12 Versie 4 / B Herzieningsdatum: 12.03.2018 102000008430 Printdatum: 12.03.2018 (verbranden). 7.2 Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten

ALTACOR® - Fytostat

Label SKU (earlierversion(s) Preprinted Material CCL LABEL 22001638 ALTACOR NL 500G BKL F-06681.indd 3 27/01/2020 12:21 Het gebruik in de bedekte teelt van sla, andijvie, spinazie-

1 L ℮ PET - Corteva

Insecticide voor gebruik in de bedekte teelt van aardappelen, vruchtgroenten van ... H411 Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. ... Cucurbitaceae met niet-eetbare schil (bedekte teelt) Bladluis3,5 0.013% (13 ml per 100 L) 0,2 L/ha 2 0,4 L/ha 7 1 Witte vlieg6,7 0.013%

Bladzijde: 1/9 Veiligheidsinformatieblad volgens …

H411 Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. · Veiligheidsaanbevelingen P210 Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken. P251 Ook na gebruik niet doorboren of verbranden. P211 Niet in een open vuur of op andere ontstekingsbronnen spuiten.

Insecticide - ADAMA

Insecticide. Effectief tegen luizen, selectief voor veel ... Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. VOORZORGSMAATREGELEN SP1: ... met niet-eetbare schil (bedekte teelt) bladluis 0,05% (50 gram : per 100 liter water) 0,75 : kg/ha 2 per 12 : maanden 7: 3

Abamectine HF-G MSDS - 030717

H410: Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige ge-volgen. VEILIGHEIDSAANBEVELINGEN: P260: Spuitnevel niet inademen. P273: Voorkom lozing in het milieu. P280: Beschermende handschoenen dragen. P314: Bij onwel voelen een arts raadplegen. P391: Gelekte/gemorste stof opruimen.

Abamectine HF-G MSDS - 030717

H410: Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige ge-volgen. VEILIGHEIDSAANBEVELINGEN: P260: Spuitnevel niet inademen. P273: Voorkom lozing in het milieu. P280: Beschermende handschoenen dragen. P314: Bij onwel voelen een arts raadplegen. P391: Gelekte/gemorste stof opruimen.

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Warrant 200 SL ZONDER NMP

Cheminova A/S Phone (+45) 96 90 96 90 P.O. Box 9 Fax (+45) 96 90 96 91 DK-7620 Lemvig Denmark CVR-No. DK 12 76 00 43 Productnummer 57T/- GHB/Juni 2009 Productnaam Warrant 200 SL Vervangt GZHOBND/OktEobRer 2006 NMP Pagina 1 van 9

Boomcleaner van Edialux ervaringen wat zit er in

Het is niet zo goed als carboline , maar toch nog vrij doeltreffend , en veel minder schadelijk voor het milieu. Het dient vooral om de bomen te ontdoen van mos en groen. het werkt daarvoor supergoed. Ik gebruik het om de 3 jaar 1 keer , meer vind ik niet nodig. Sunspray , dat is idd hetzelfde als oliocine . Dat gebruik je in eind februari.

Abamectine HF-G MSDS - 030717

H410: Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige ge-volgen. VEILIGHEIDSAANBEVELINGEN: P260: Spuitnevel niet inademen. P273: Voorkom lozing in het milieu. P280: Beschermende handschoenen dragen. P314: Bij onwel voelen een arts raadplegen. P391: Gelekte/gemorste stof opruimen.

Sivanto3L VS NL85825569C

(niet grondgebonden bedekte teelt) gewasbehandeling Wittevlieg 16 0,075 % (75 ml/100L) 0,75 L/ha Bladluis 18, 20, 27, 4 per 12 maanden 3 L/ha per 12 maanden 7 - 28, 31, 32, 33 0,05 % (50 ml/100L) 0,5 L/ha * Verlaging van de dosering is toegestaan, maar van het maximaal aantal toepassingen en de andere toepassingsvoorwaarden mag niet worden ...