insecticide voor de identificatie van pantry-motten

Productieomgeving

Samenwerkende partner

Vapona Mierenpoeder - Seafarma- insecticide voor de identificatie van pantry-motten ,Daarom is een veiligheidsinformatieblad voor het product vereist in overeenstemming met de bepalingen van Verordening (EG) 1907/2006 en volgende wijzigingen. Eventuele overige informatie inzake gevaren voor de gezondheid en/of het milieu, is onder de hoofstukken 11 en 12 van dit blad weergegeven.EHS L TEXT(CED-U00 - Home - Mertens GroepGebruik van de stof of het mengsel: Insecticide 1.3 Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad Firma : Syngenta Crop Protection B.V. Jacob Obrechtlaan 7a 4611 AP Bergen op Zoom Nederland Telefoon : +31 (0)164 225500 Telefax : Geen Email-adres van persoon verantwoordelijk voor de SDS: [email protected]MERIT TURF KIT GR0,5 4X3KG BAG DK -

RUBRIEK 1: IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET MENGSEL EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ ONDERNEMING 1.1 Productidentificatie Handelsnaam MERIT TURF KIT GR0,5 4X3KG BAG DK Productcode (UVP) 05666341 1.2 Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik Gebruik Insecticide

35367 38 5 Diflubenzuron Insecticidepesticide voor de ...

Hoge kwaliteit 35367 38 5 Diflubenzuron Insecticidepesticide voor de Vissen van het Paardenvee uit China, China is toonaangevend cyromazine insecticide product, met strikte kwaliteitscontrole flucarbazone sodium herbicide fabrieken, het produceren van hoge kwaliteit flucarbazone sodium herbicide producten.

1-INSECT OFF NL MSDS

Bladzijde: 1/7 Veiligheidsinformatieblad volgens 1907/2006/EG, Artikel 31 datum van de druk: 11.01.2017 Herziening van: 11.01.2017 44.0 RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de

INSEGAR 25 WG - Fytostat

RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren 2.1 Indeling van de stof of het mengsel Indeling (VERORDENING (EG) Nr. 1272/2008) Kankerverwekkendheid, Categorie 2 H351: Verdacht van het veroorzaken van kanker. Acute aquatische toxiciteit, Categorie 1 H400: Zeer giftig voor in het water levende organismen. Chronische aquatische toxiciteit, Categorie 1

RUBRIEK 1: IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET MENGSEL EN …

Productbenaming: GLADIATOR™ Insecticide Herzieningsdatum: 06.07.2017 Versie: 5.0 Pagina 4 van 15 4.3 Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling Opmerkingen voor de arts: Geen specifiek antidotum. De behandeling van blootstelling zou

EHS L TEXT(CED-U00 - Home - Mertens Groep

Gebruik van de stof of het mengsel: Insecticide 1.3 Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad Firma : Syngenta Crop Protection B.V. Jacob Obrechtlaan 7a 4611 AP Bergen op Zoom Nederland Telefoon : +31 (0)164 225500 Telefax : Geen Email-adres van persoon verantwoordelijk voor de SDS: [email protected]

Teppeki - Royal Brinkman

Gebruik van de stof of het mengsel : Insecticide 1.2.2. Gebruiksvormen waarvan wordt afgeraden ... RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren 2.1. Indeling van de stof of het mengsel Indeling conform Verordening (EG) Nr. 1272/2008 [CLP] Mengsels/Stoffen: VIB EU 2015: Volgens (EU) Verordening 2015/830 (Bijlage II ... Zie rubriek 8 voor wat betreft ...

RUBRIEK 1: IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET MENGSEL …

14.2. Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN niet van toepassing 14.3. Transportgevarenklasse(n) ADR/RID : Niet geclassificeerd als vervoersgevaarlijk in de zin van voorschriften voor transport van gevaarlijke goederen over de weg en het spoor. IMDG : Geen gevaarlijke stof in de zin van hierboven vermelde voorschriften.

NETWERK WAARNEMINGSVELDEN IN SUIKERBIETEN EN …

Formulieren in te vullen voor de identificatie van het perceel ... van muizen en de afstand tussen de planten. 4.3 Insecticide behandeling Alle toepassingen van insecticiden moeten worden ingegeven. Wanneer het geobserveerde perceel is behandeld met een insecticide, moet het gebruikte product of de gebruikte producten, ...

PLENUM 50 WG - ADAMA

Email-adres van persoon verantwoordelijk voor de SDS: [email protected] 1.4 Telefoonnummer voor noodgevallen Telefoonnummer voor noodgevallen +31 30 274 88 88 Deze service is alleen beschikbaar voor professionals in de gezondheidszorg. RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren 2.1 Indeling van de stof of het mengsel

PLENUM 50 WG - ADAMA

Email-adres van persoon verantwoordelijk voor de SDS: [email protected] 1.4 Telefoonnummer voor noodgevallen Telefoonnummer voor noodgevallen +31 30 274 88 88 Deze service is alleen beschikbaar voor professionals in de gezondheidszorg. RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren 2.1 Indeling van de stof of het mengsel

Topscore Spray vliegende insecten - Lagaay International

Gebruik van de stof of het mengsel : Insecticide 1.2.2. Gebruiksvormen waarvan wordt afgeraden Geen aanvullende informatie beschikbaar ... Identificatie van de gevaren ... Niet toepassen op plaatsen die toegankelijk zijn voor kinderen van 0-4 jaar Voedingswaren, keukengerei, aquaria en vogelkooien goed afdekken, aquariumpompen ...

Ziekten en plagen in de Belgische suikerbietenteelt

Tabel 4 is een eenvoudige determinatiesleutel voor de klassificatie en de identificatie van enkele plagen op basis van bepaalde kenmerken. Voor de de verschillende ziekten, plagen en abiotische factoren wordt volgende informatie vermeld : - een beknopte beschrijving van het organisme en van zijn levenswijze (niet voor de abiotische factoren),

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD - PDF Gratis download

Print datum 16-04-2009 00311 - Handdesinfectans 1 Van 5 H.O. Eurosan Heeswijk 74 A 3417 GS Montfoort Nederland Tel 0348-420100 Fax 0348-424243 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE ONDERNEMING . Nadere informatie

RUBRIEK 1: IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET MENGSEL …

RUBRIEK 2: IDENTIFICATIE VAN DE GEVAREN 2.1 Indeling van de stof of het mengsel Classificatie volgens richtlijn (EC) nr. 1272/2008: Chronische aquatische toxiciteit - Categorie 2 - H411 Voor de volledige text van H-zinnen zoals vermeld in deze paragraaf, zie paragraaf 16.

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD - ADAMA

Rubriek 2: IDENTIFICATIE VAN DE GEVAREN 2.1 Indeling van de stof of het mengsel _____ Indeling overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1272/2008 [CLP] Sensibilisatie van de huid Categorie 1 - (H317) Acute aquatische toxiciteit Categorie 1 - (H400) Gevaar voor het aquatisch milieu - chronisch gevaar Categorie 1 - (H410) Pagina 1 / 9

Veiligheidsinformatieblad

RUBRIEK 1: Identificatie van de stof/het mengsel en van de onderneming 1.1. Productidentificatie SUMICIDIN SUPER Toelatings- of erkenningsnummer voor gewasbeschermingsmiddelen: 10211 N 1.2. Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik Relevante geïdentificeerde gebruiken: gewasbeschermingsmiddelen ...

RUBRIEK 1: Identificatie van de stof/het mengsel en van de ...

RUBRIEK 1: Identificatie van de stof/het mengsel en van de onderneming 1.1. Productidentificatie Oikos 1.2. Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik Relevante geïdentificeerde gebruiken: gewasbeschermingsmiddelen, insecticide 1.3. Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad Firma ...

Identificatie van de stof/het mengsel en van de onderneming

Identificatie van de stof/het mengsel en van de onderneming 1.1. Productidentificatie MADEX PLUS. Toelatings- of erkenningsnummer voor gewasbeschermingsmiddelen: 13302 N . 1.2. Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik. Relevante geïdentificeerde gebruiken. gewasbeschermingsmiddelen, insecticide: 1.3.

SURITUIN - COnnecting REpositories

Surituin rapport: Januari 2007 5 1 Inleiding Van 15 januari tot en met 19 januari is een bezoek gebracht aan LVV te Paramaribo te Suriname. Hoofdreden van dit bezoek was om samen met Mevr. A. van Sauers-Muller de activiteiten voor

AZATIN - Certis Europe Nederland

De classificatie en identificatie met betrekking tot de waterverontreiniging zijn gebaseerd op de resultaten van ecotoxicologische onderzoeken op het product (mengsel). De indeling van het product werd bepaald op basis van de volgende procedures overeenkomstig artikel 9 en de criteria van de verordening (EG) nr. 1272/2008:

Wopro Insect-Weg Versie 1 datum: 28-3-2019 1 ...

Identificatie van de stof / preparaat en de onderneming 1.1. Productidentificatie Benaming : Wopro Insect-Weg Toelatingsnummer: 15427N 1.2. Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik Gebruik van de stof of het mengsel : Insecticide 1.3. Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad

insecticide fruitbomen - Pattaylorhomesom

Er zijn twee belangrijke methoden voor de preventie en het beheer van insectenvraat: reagentless controles meestal in de vorm van fysieke vallen, en insecticide sprays, zepen en tuinbouw oliën. Gebruik het product dat is goedgekeurd voor uw specifieke type van de boom en de aanvraagprocedures routebeschrijving naar de letter.

Identificatie van de stof/het mengsel en van de onderneming

Identificatie van de stof/het mengsel en van de onderneming 1.1. Productidentificatie MADEX PLUS. Toelatings- of erkenningsnummer voor gewasbeschermingsmiddelen: 13302 N . 1.2. Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik. Relevante geïdentificeerde gebruiken. gewasbeschermingsmiddelen, insecticide: 1.3.