evans everfresh toiletreiniger veiligheidsinformatieblad sds voor kaliumhydroxide

Productieomgeving

Samenwerkende partner

SAFETY DATA SHEET EVERFRESH - APPLE - Evans Vanodine- evans everfresh toiletreiniger veiligheidsinformatieblad sds voor kaliumhydroxide ,Emergency telephone New Safety Data Sheets - 01772 322 200 - Mon to Thur 8.30am to 4.30pm - Fri 8.30am to 1.30pm. (Also available 24/7 from our website www.evansvanodineo.uk) For Technical Advice about this SDS - 01772 318 818 - Mon to Thu 8.30am to 4.45pm - Fri 8.30am to 1.30pm SECTION 2: Hazards identification 2.1.VEILIGHEIDS INFORMATIE BLAD van - EVERCLEANVoor verdere informatie zie rubrieken 8 & 13. 7 RUBRIEK 7: Hantering en opslag : 7.1 Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel : Voorzichtig behandelen om lekkages te vermijden. 7.2 Voorwaarden voor een veilige …VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD - Zuiver Totaalhygiene

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Productnaam Toilet Cleaner Extra: 1.1 Productidentificatie 1.3 Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad e-mail adres van de verantwoordelijke voor dit VIB:[email protected] Productbeschrijving :Reinigingsproducten 1.2 Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden ...

Bladzijde: 1/10 Veiligheidsinformatieblad volgens 1907 ...

Bladzijde: 2/10 Veiligheidsinformatieblad volgens 1907/2006/EG, Artikel 31 datum van de druk: 18.07.2018 Versienummer 2 Herziening van: 18.07.2018

VEILIGHEIDS INFORMATIE BLAD van

R38 : Irriterend voor de huid. R41 : Gevaar voor ernstig oogletsel. H314 Skin Corr. 1 : Veroorzaakt ernstige brandwonden. H315 Skin Irrit. 2 : Veroorzaakt huidirritatie. H318 Eye Dam. 1 : Veroorzaakt ernstig oogletsel. Reden van herziening, wijzigingen in volgende rubrieken : Sectie: 15 MSDS referentie nummer : ECM- 617,30

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD volgensCEE/91/155 …

Dit veiligheidsinformatieblad is gemaakt volgens EG-richtlijn 91/155/EC alsmede de wijzigingen hierop. Hoewel aan de samenstelling van de tekst de grootst mogelijke zorg is besteed, kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de schade van welke aard en omvang ook, welke zou kunnen voortvloeien uit het gebruik van dit blad.

Bladzijde: 1/8 Veiligheidsinformatieblad volgens 1907/2006 ...

Veiligheidsinformatieblad volgens 1907/2006/EG, Artikel 31 datum van de druk: 03.07.2018 Versienummer 3 Herziening van: 03.07.2018 Handelsnaam: Industrial Cleaner (Vervolg van blz. 5) 47.0.2 Gevaar voor water klasse 1 (D) (Zelfclassificatie): gevaar voor water klein

SAFETY DATA SHEET CLEAR - Evans Vanodine

Manufacturer Evans Vanodine International plc Brierley Road Walton Summit Preston. UK. PR5 8AH Tel: 01772 322 200 e-mail: [email protected] 1.4. Emergency telephone number Emergency telephone New Safety Data Sheets - 01772 322 200 - Mon to Thur. 8.30am to 4.30pm - …