regenboog frisse lucht concentraat

Productieomgeving

Samenwerkende partner

BD/2012/REG NL 6813/zaak 312577 DE STAATSSECRETARIS …- regenboog frisse lucht concentraat ,Inhalatie: in de frisse lucht brengen. 4.6 Bijwerkingen (frequentie en ernst) Kloven en irritatie kunnen voorkomen. 4.7 Gebruik tijdens dracht, lactatie of leg Geïndiceerd voor gebruik bij melkgevend rundvee. 4.8 Interactie met andere geneesmiddelen en andere vormen van interactie Geen, voor zover bekend.Luchtverfrisser kopen? Alle Luchtverfrissers online | bolomHaal een heerlijke frisse geur in huis door een luchtverfrisser te gebruiken. Doordat onze huizen goed geïsoleerd zijn, vindt er over het algemeen weinig ventilatie plaats. Een luchtverfrisser kan de sensatie van frisse lucht vergroten.Activ'Air: neem een hap frisse lucht! | Ricola

Ricola Activ'Air: extra frisse snoepjes met menthol van natuurlijke oorsprong - met een mengsel van 13 planten uit de Zwitserse bergen.

bolom | Primstar - 500M2 50ML

Primstar - 500M2 50ML. Pak snel en eenvoudig onkruid in gazons aan met Primstar. 1 verpakking is goed voor 500M2 onkruidbestrijding. Primstar is een...

BD/2013/REG NL 101795/zaak 317763 DE STAATSSECRETARIS …

Inhalatie: in de frisse lucht brengen 4.6 Bijwerkingen (frequentie en ernst) Irritatie van tepels doet zich niet vaak voor; het hangt grotendeels af van de hygiëneprocedures, d.w.z. of residuen effectief worden verwijderd voorafgaand aan het melken. Wanneer de restanten van de tepeldip de kans krijgen zich op te

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD ThermoShield FixPlus …

Inademing: - Breng slachtoffer in frisse lucht, in een rustige hoek, half liggend en indien noodzakelijk een arts raadplegen; VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD ThermoShield FixPlus Concentraat, primer Datum van herziening: 07 april 2009 2 - Kunstmatige ademhaling en/of zuurstof indien noodzakelijk. Contact met de huid: - Met zeep en overvloedig water ...

CTGB Toelatingen

NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen. SP 1 Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigt.

Selectief systemisch herbicide - Nufarm

Cirran® Eigenschappen en werkingswijze Cirran® is een selectief systemisch herbicide ter bestrijding van eenjarige en doorlevende breedbladige onkruiden en in het bijzonder composieten zoals akker- en melkdistel, paardebloem, madeliefje, of ter bestrijding van boterbloem.

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Velgenreinger Concentraat

P304+P340 NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen. P390 Gelekte/gemorste stof opnemen om materiële schade te vermijden. P501 Inhoud/verpakking afvoeren in overeenstemming met nationale regelgeving. 2.3. Andere gevaren Dit product bevat geen stoffen die als PBT of zPzB zijn ingedeeld.

Libelle Legt Uit: wat is een rainbow baby of regenboogbaby?

Frisse lucht brengt frisse moed, vooral in combinatie met groens. Waterman. Laat woorden maar achterwege, jij hebt meer behoefte aan twee armen om je heen. Vraag erom, en geef het de ander. Vooral kinderen doen het vandaag beter in stilte. Vissen. Denk aan wat je wilt en niet aan wat je niet wilt. Het maakt je dag een stuk zonniger.

Lichtwesen Raumlicht concentraat 48 - Holland Pharma

Je voelt je beter in deze schone en frisse lucht, en het voelt zuurstof rijker waardoor het ademen ook veel makkelijker gaat. Het is net of je grotere ademteugen kan nemen zonder extra moeite. Raumlicht wordt in een decoratieve matglazen verstuiver geleverd met 30 ml Raumlicht concentraat.

LUCHT! - Frans Hals Museum

REGENBOOG 58 ZON 66 MAANNACHTEN 80 HORIZON 97 HEMEL 108 BIBLIOGRAFIE 130. LUCHT! 5 WOORD VOORAF Ann Demeester Directeur Frans Hals Museum | De Hallen Haarlem De Chinese kunstenaar Liang Kegang bewees onlangs dat ‘frisse’ lucht een blijvende inspiratiebron is voor kunstenaars hier en elders. Hij veilde een pot ‘zuivere’ Franse berglucht ...

Rizolex 500 SC andere kiemen en scheuten. Fongicide pour ...

Fungicide ter bestrijding van zwartrot (Rhizoctonia solani) in radijs, rammenas, slasoorten, sierplanten, tuinkers en andere kiemen en scheuten. Fongicide pour le traitement de rhizoctone (Rhizoctonia solani) dans la culture de radis, radis noir et radis rave, laitue, plantes ornementales et …

Pokon Tegen Onkruid Concentraat

Pokon Tegen Onkruid Concentraat Veiligheidsinformatieblad overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH) met de aanvullende Verordening (EU) 2015/830 ... De persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen. EHBO na contact met de huid : De huid met overvloedig water wassen.

Luchtverfrisser kopen? Alle Luchtverfrissers online | bolom

Haal een heerlijke frisse geur in huis door een luchtverfrisser te gebruiken. Doordat onze huizen goed geïsoleerd zijn, vindt er over het algemeen weinig ventilatie plaats. Een luchtverfrisser kan de sensatie van frisse lucht vergroten.

Lichtwesen Raumlicht concentraat 48 - Holland Pharma

Je voelt je beter in deze schone en frisse lucht, en het voelt zuurstof rijker waardoor het ademen ook veel makkelijker gaat. Het is net of je grotere ademteugen kan nemen zonder extra moeite. Raumlicht wordt in een decoratieve matglazen verstuiver geleverd met 30 ml Raumlicht concentraat.

GEVARENPICTOGRAMMEN Tapir DOW AGROSCIENCES

P304 + 340 NA INADEMING : het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt. P305 + 351 + 338 BIJ CONTACT MET DE OGEN : Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen. P331 GEEN braken opwekken.

Waarschuwing - Tuinierdier | Tuininformatie

- Inademing: In frisse lucht laten ademen. Rust. Medische hulp inroepen indien ademhalings-moeilijkheden voortduren. - Kontakt met de huid: Huid grondig wassen met zachte zeep en water. - Kontakt met de ogen: Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met overvloedig water afspoelen en deskundig medisch advies inwinnen.

Jumbo Rainbow Colors 8 x 40g - Waterijsjes

van de dagelijkse RI* Per 100 g: 343 kJ / 81 kcal. * Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8.400 kJ/2.000 kcal).

Bacara - Bayer

Inademen: het slachtoffer rustig houden en in de frisse lucht brengen. Zo er symptomen zijn, raadpleeg een arts en toon het etiket of de verpakking. Inslikken: spoel de mond. Raadpleeg onmiddellijk een arts en toon het etiket of de verpakking. Huid: spoel de huid overvloedig met water of neem een douche gedurende 15 minuten.

ARC - 0.0.49

Geniet van de frisse lucht . Zolang het niet de temperatuur betreft houden wij van lekker fris! Een frisse neus, frisse blik, frisse lucht. Daarom hebben we een heel assortiment producten klaarliggen om eventuele nare geurtjes te laten verdwijnen.

CTGB Toelatingen

NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen. SP 1: Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigt. P308 + P313: Na (mogelijke) blootstelling: een arts raadplegen.

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

Algendoder Concentraat VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Productnaam Algendoder Concentraat Conform Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH), Bijlage II, zoals gewijzigd bij Verordening (EU) nr. 2015/830 - ... Breng in de frisse lucht. Houd de persoon warm en rustig. Als de patiënt niet ademt, onregelmatig ademt, of als zich een ademhalingsstilstand ...

Libelle Legt Uit: wat is een rainbow baby of regenboogbaby?

Frisse lucht brengt frisse moed, vooral in combinatie met groens. Waterman. Laat woorden maar achterwege, jij hebt meer behoefte aan twee armen om je heen. Vraag erom, en geef het de ander. Vooral kinderen doen het vandaag beter in stilte. Vissen. Denk aan wat je wilt en niet aan wat je niet wilt. Het maakt je dag een stuk zonniger.

ONKRUIDBESTRIJDINGSMIDDEL IN DE TEELT VAN GRANEN ...

Bevat : EC - emulgeerbaar concentraat op basis van 144,1 g/L fluroxypyr-meptyl + 2,5 g/L florasulam + 80 g/L clopyralid Dow AgroSciences B.V. Postbus 522 ... De persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen. Het ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen. BIJ CONTACT MET DE HUID:

SPECIMEN - ADAMA

Suspensie concentraat (SC) op basis van 250 g/L Bromoxynil (23,4 % w/w) Toelatingsnummer: 13949N Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke : ... in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen • P305 + P351 + P338: BIJ