toiletreiniger gevaarlijke eigenschappen additief sds

Productieomgeving

Samenwerkende partner

Super Charge Moteur - Wynn's Nederland- toiletreiniger gevaarlijke eigenschappen additief sds ,Gebruik van de stof of het mengsel : Additief voor olie. 1.2.2. Gebruiksvormen waarvan wordt afgeraden Geen aanvullende informatie beschikbaar 1.3. Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad Wynn's Belgium Industriepark-West 46 9100 Sint-Niklaas - Belgium T +32 3 766 60 20 - F +32 3 778 16 56 [email protected] - www.wynns ...VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD WC-EEND Nr. 1 Ontkalker ...VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD (overeenkomstig Verordening (EG) Nummer 1907/2006) WC-EEND Nr. 1 Ontkalker toiletreiniger Versie 2.0 Printdatum 27.03.2018 Herzieningsdatum 04.12.2017 Specificatie Nummer: 350000025059VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

Gevaarlijke bestanddelen:hydrocarbons, C9-C12, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, aromatics (2-25%) ... Stabiliserend additief Type Dit product bevat geen hulpstoffen die, voor zover de huidige kennis van de producent reikt, ingedeeld zijn en bijdragen ... toxicologische eigenschappen. Zie Hoofdstuk 2 en hoofdstuk 3 voor details.

SDS EU (Reach Annex II)

Toiletreiniger Veiligheidsinformatieblad overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH) met de aanvullende Verordening (EU) 2015/830 Datum van uitgave: 27-8-2013 Datum herziening: 13-5-2015 Vervangt: 27-8-2013 Versie: 1.1

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Micronic™ P

Geïdentificeerde toepassingen Een functioneel additief 1.3. Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad Leverancier Imerys Mineraux France Chemin de Halage Villers sous Sant Leu FR - 60340 France Tel. + 33 (0) 3 44 27 70 01 Fax. +33 (0) 3 44 27 67 40 [email protected] 1.4. Telefoonnummer voor noodgevallen CHEMTREC ...

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Sentry

Geïdentificeerd gebruik Toiletreiniger Ontraden gebruik Voor professioneel gebruik. Dit product is niet geschikt voor elke industriële, professionele of ... Fysische en chemische eigenschappen 9.1. Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen 4/10. ... Mogelijke gevaarlijke reacties Mogelijkheid van gevaarlijke reacties Niet van ...

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

8-539 HS420 Speed Clear Additief Conform Verordening (EG) Nr. 1907/2006 (REACH), Annex II, zoals gewijzigd bij Verordening (EU) 2015/830 van de Commissie RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren Gevaarlijke bestanddelen:heptaan-2-on Overige gevaren die niet : leiden tot classificatie Geen bekend.

Zoutzuur - Wikipedia

Zoutzuur of zoutgeest is een waterige oplossing van het gas waterstofchloride.Het is een veelgebruikt reagens in de scheikunde; jaarlijks wordt ongeveer 20 miljoen ton zoutzuur geproduceerd. Zoutzuur is een sterk anorganisch zuur dat corrosief is.. Zoutzuur werd in de tijd van de alchemie ook wel geest van zout (esprit de sel of acidum salis) genoemd, omdat het in zuivere vorm een gas is dat ...

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD WC-EEND Ocean Fresh …

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD (overeenkomstig Verordening (EG) Nummer 1907/2006 ) WC-EEND Ocean Fresh toiletreiniger Versie 1.0 Printdatum 30.08.2016 Herzieningsdatum 28.05.2014 Specificatie Nummer: 350000007630

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

[C] Stabiliserend additief Type Dit product bevat geen hulpstoffen die, voor zover de huidige kennis van de producent reikt, ingedeeld zijn en bijdragen aan de indeling van het product en daarom in deze sectie vermeld moeten worden. Product- /ingrediëntennaam 3-aminopropyltriethoxysilaan EC: 213-048-4 CAS-nummer: 919-30-2 Index: 612-108-00-0

WC NET INTENSE GEL - OCEAN FRESH …

WC NET INTENSE GEL - OCEAN FRESH VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD (Reg. 453/2010/EC) 3.2. Mengsels Gevaarlijke stoffen volgens de EU Richtlijn 67/548 en van het CLP Reglement en betreffende

Diesel Particulate Filter Cleaner - Wynn's Europe

Gebruik van de stof of het mengsel : Additief voor dieselbrandstof 1.2.2. Gebruiksvormen waarvan wordt afgeraden Geen aanvullende informatie beschikbaar 1.3. Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad Wynn's Belgium Industriepark-West 46 9100 Sint-Niklaas - Belgium T +32 3 766 60 20 - F +32 3 778 16 56 [email protected] ...

Veiligheidsinformatieblad - Skeljungur | Skeljungur

(ID Nr. 30204131/SDS_GEN_BE/NL) drukdatum 14.07.2013 RUBRIEK 1: Identificatie van de stof/het mengsel en van de onderneming ... Indien in deze sectie gevaarlijke inhoudsstoffen worden vermeld, is de volledige tekst te vinden in rubriek 16. 2.2. Etiketteringselementen ... De eigenschappen van het product kunnen veranderen, wanneer de stof/het ...

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD volgens Verordening (EG) Nr ...

2 Indeling (67/548/EEG, 1999/45/EG) Licht ontvlambaar Schadelijk Milieugevaarlijk R11: Licht ontvlambaar. R65: Schadelijk: kan longschade veroorzaken na verslikken. R51/53: Vergiftig voor in het water levende organismen; kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken. 2.2 Etiketteringselementen Etikettering (VERORDENING (EG) Nr. 1272/2008) Gevarenpictogrammen ...

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

8-539 HS420 Speed Clear Additief Conform Verordening (EG) Nr. 1907/2006 (REACH), Annex II, zoals gewijzigd bij Verordening (EU) 2015/830 van de Commissie RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren Gevaarlijke bestanddelen:heptaan-2-on Overige gevaren die niet : leiden tot classificatie Geen bekend.

Veiligheidsinformatieblad - Home | Exclusiva

E-mail: [email protected] 1.4 Telefoonnummer voor noodgevallen Raadpleeg een arts (neem indien mogelijk het etiket of dit veiligheidblad mee) Bij acute vergiftigingen kunnen professionele hulpverleners advies inwinnen bij het NVIC, Tel: 030-2748888 RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren 2.1 Indeling van de stof of het mengsel EUH031

LED additief - PolyesterShoppen

10.3 Mogelijke gevaarlijke reacties Gevaarlijke reacties : Geen ontleding indien bewaard en toegepast zoals aangegeven. 7 / 12 LED Additief Productcode: EPO000374 Versie 4.1 SDB_NL Herzieningsdatum 24.08.2017 10.4 Te vermijden omstandigheden Te vermijden omstandigheden : …

XENUM - M-Flush

Gevaarlijke ontledingsproducten - Er is geen informatie beschikbaar. 11/12/2017 - Dutch 2/8 XENUM - M-Flush Version Number : 1 Datum van uitgave : 30.11.2017 LogicSDS Veiligheidsinformatieblad Volgens Verordening (EG) nr. 2015/830

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Sentry

Geïdentificeerd gebruik Toiletreiniger Ontraden gebruik Voor professioneel gebruik. Dit product is niet geschikt voor elke industriële, professionele of ... Fysische en chemische eigenschappen 9.1. Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen 4/10. ... Mogelijke gevaarlijke reacties Mogelijkheid van gevaarlijke reacties Niet van ...

ARDEX SG Veiligheidsinformatieblad

10.3. Mogelijke gevaarlijke reacties Geen gevaarlijke reacties bekend onder normale gebruiksomstandigheden. 10.4. Te vermijden omstandigheden Geen onder aanbevolen opslag- en hanteringscondities (zie lid 7). 10.5. Chemisch op elkaar inwerkende materialen niet vastgesteld. 10.6. Gevaarlijke ontledingsproducten

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Sulphuric Acid 15 - 50%

Geïdentificeerd gebruik Chemische stof Chemisch tussenproduct Proces additief Industrial cleaner Laboratoriumreagens. 1.3. Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad Leverancier Univar Zwijndrecht N.V. Noordweg 3 3336 LH Zwijndrecht Nederland +31 78 6250000 +31 78 6250050 [email protected] 1.4. Telefoonnummer voor ...

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Sentry

Geïdentificeerd gebruik Toiletreiniger Ontraden gebruik Voor professioneel gebruik. Dit product is niet geschikt voor elke industriële, professionele of ... Fysische en chemische eigenschappen 9.1. Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen 4/10. ... Mogelijke gevaarlijke reacties Mogelijkheid van gevaarlijke reacties Niet van ...

Veiligheidsinformatieblad Handelsnaam: Ureum

Veiligheidsinformatieblad volgens 1907/2006/EG, Artikel 31 Handelsnaam: Ureum Versie: 5 Versiedatum: 30-06-2020 Datum van samenstelling: 07-11-2008 Pagina: 1 / 9 Veiligheidsinformatieblad Ureum houwelingom Versiedatum: 30-06-2020 Conform artikel 31 van REACH is voor dit product geen veiligheidsinformatieblad vereist.

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Sentry

Geïdentificeerd gebruik Toiletreiniger Ontraden gebruik Voor professioneel gebruik. Dit product is niet geschikt voor elke industriële, professionele of ... Fysische en chemische eigenschappen 9.1. Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen 4/10. ... Mogelijke gevaarlijke reacties Mogelijkheid van gevaarlijke reacties Niet van ...

E10 Fuel Fighter - Kroon-Oil

10.3. Mogelijke gevaarlijke reacties Geen10.4. gevaarlijke Te vermijden reacties omstandigheden bekend onder normale gebruiksomstandigheden. Geen10.5. onder Chemisch aanbevolen op elkaar opslag- inwerkende en hanteringscondities materialen (zie lid 7). Geen10.6. aanvullende Gevaarlijke informatie ontledingsproducten beschikbaar

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

Gevaarlijke bestanddelen:hydrocarbons, C9-C12, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, aromatics (2-25%) ... Stabiliserend additief Type Dit product bevat geen hulpstoffen die, voor zover de huidige kennis van de producent reikt, ingedeeld zijn en bijdragen ... toxicologische eigenschappen. Zie Hoofdstuk 2 en hoofdstuk 3 voor details.