gevaarlijke eigenschappen van toiletreinigingsoplosmiddel msds

Productieomgeving

Samenwerkende partner

Fado - Nufarm- gevaarlijke eigenschappen van toiletreinigingsoplosmiddel msds ,Oxiderende eigenschappen : De stof of het mengsel is niet geclassificeerd als oxiderend. ... Geen gevaarlijke stof in de zin van hierboven vermelde voorschriften. 14.4. Verpakkingsgroep niet van toepassing 14.5. Milieugevaren ... Deze MSDS werd samengesteld door het copiëren van de leverancier MSDS-gegevens in de SAP-EHSHefra - Transport - MSDSMaterial Safety Date Sheet (MSDS) Voor alle producten met gevaarlijke eigenschappen is het verplicht een zogenoemde Material Safety Data Sheet (MSDS) of Gevarenkaart op te maken. Dit veiligheidsblad bevat alle relevante informatie over aard en samenstelling van het product en daarnaast de veiligheidsmaatregelen die nodig kunnen zijn.Chemiekaarten en Toxic | Toxic, Veilig Werken met ...

U ziet zo in één oogopslag wat te doen in geval van calamiteiten. Gevalideerde informatie, door onafhankelijk team van chemische experts. Chemiekaarten bewijst al ruim 30 jaar haar autoriteit. Ruim 1.400 enkelvoudige stoffen met de chemische eigenschappen, gevaarseigenschappen, preventie- en noodmaatregelen in één naslagwerk. In editie 2021

Bladzijde: 1/7 Veiligheidsinformatieblad

Bladzijde: 2/7 Veiligheidsinformatieblad volgens 1907/2006/EG, Artikel 31 datum van de druk: 15.02.2019 Versienummer 6 Herziening van: 15.02.2019

Product: Zout - natriumchloride Veiligheidsblad volgens ...

Raad van 16 december 2008 betreffende de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels tot wijziging en intrekking van de Richtlijnen 67/548/EEG en 1999/45/EG en tot wijziging van Verordening nr. 1907/2006. Deze gegevens zijn gebaseerd op de huidige stand van onze kennis. Zij beschrijven echter geen garantie van

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD - BP

gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen, mengsels en producten Niet van toepassing. Stof/mengsel Mengsel RUBRIEK 3: Samenstelling en informatie over de bestanddelen Een complexe combinatie van koolwaterstoffen geproduceerd door de distillatie van crude oil. Bestaande uit koolwaterstoffen met

Bladzijde: 1/7 Veiligheidsinformatieblad

Bladzijde: 2/7 Veiligheidsinformatieblad volgens 1907/2006/EG, Artikel 31 datum van de druk: 15.02.2019 Versienummer 6 Herziening van: 15.02.2019

Veiligheidsinformatieblad - Adobe

Herziening van: 2016-02-07 Versie: 06.1 Veiligheidsinformatieblad Volgens Verordening (EG) No 1907/2006 ... Fysische en chemische eigenschappen ... 10.3 Mogelijke gevaarlijke reacties Geen gevaarlijke reacties bekend onder normale opslag- en gebruiks-condities.

VELUVINE B.V. CEPE GROEPS VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

aan de plaatselijke wetten en reglementen te voldoen. De informatie in dit blad is bedoeld als beschrijving van de veiligheidsvoorschriften die voor ons product gelden. Het dient niet te worden opgevat als een garantie betreffende de eigenschappen van ons product. MSDS NL, Glasparel nastrooimiddel versie 21-11-2007.xls Pagina 2 / 2

Material Safety Data Sheets - De VIB fabriek - MSDS opstellen

Wat is een MSDS? Een material safety data sheet of veiligheidsinformatieblad is een document waarin de gevaren van een gevaarlijke stof of mengsel en adviezen voor het veilig ermee werken omschreven staan. Het msds bevat o.a. de eigenschappen van het product. Dit omvat de chemische samenstelling van het product, de vereiste persoonlijk beschermingsmiddelen en transport en afvoer eisen.

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

van bepaalde gevaarlijke stoffen, mengsels en producten:Niet van toepassing. bisfenol-A-epoxy hars, gem.mol.gew. ≤ 700 en p-tert-Butylphenyl 1-(2,3-epoxy) Propyl ether ... Gezien de eigenschappen van de epoxyverbindingen en gezien de beschikbare toxicologische gegevens met

100801Broxo+02 NL NETHERLANDS 00000

Datum van laatste uitgifte / Herzieningsnummer 2012/07/10 / 0.00 2. IDENTIFICATIE VAN DE GEVAREN Niet als gevaarlijk geclassificeerd volgens de EG-Richtlijn voor Gevaarlijke Stoffen en de EG-Richtlijn voor Gevaarlijke Preparaten. 3. SAMENSTELLING EN INFORMATIE OVER DE BESTANDDELEN

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD OFFICE DEPOT Multipurpose …

Reactiviteit Zie de andere subsecties van deze sectie voor meer details. 10.2. Chemische stabiliteit Stabiliteit Stabiel bij normale omgevingstemperaturen en bij gebruik zoals aanbevolen. Stabiel onder de voorgeschreven opslagcondities. 10.3. Mogelijke gevaarlijke reacties Mogelijkheid van gevaarlijke reacties Geen potentieel gevaarlijke ...

Veiligheidsinformatieblad (MSDS)

Identificatie van het product en de onderneming MSDS-naam CEDIA ... eigenschappen van dit materiaal zijn niet volledig onderzocht. Dit product wordt niet als gevaarlijk geclassificeerd ... Mogelijkheid van gevaarlijke reacties Geen gemeld Deel 11–Toxicologische informatie Effect van …

Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen

5.7 Tijdelijke opslag van verpakte gevaarlijke stoffen, ten hoogste 30 000 kg per brandcompartiment, uitsluitend tijdens aanwezigheid van deskundig personeel . Wm. 64 6 Opslag van gasflessen 66 6.1 Inleiding 66 6.2 Voorschriften voor de opslag van gasflessen Wabo, Arbo 68 6.3.

SAFETY DATA SHEET

SAFETY DATA SHEET 2. Identificatie van de gevaren Met in acht name van plaatselijke en nationale voorschriften Het product is ingedeeld en geëtiketteerd in overeenstemming met EG-Richtlijn 1999/45/EG VERORDENING (EG) Nr. 1272/2008 Classificatie volgens EU-Richtlijnen 67/548/EEG of 1999/45/EG

RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren

Er zijn geen bekende gevaarlijke reacties onder normale gebruiksomstandigheden. Gevaarlijke ontledingsproductenGeen gegevens beschikbaar. RUBRIEK 11: Toxicologische informatie Informatie over toxicologische effecten Naam van chemische stof LD50 (oral,rat/mouse) LD50 (dermal,rat/rabbit) LC50 (inhalation,rat/mouse) Fenol = 340 mg/kg (Rat) = 317 ...

Veiligheidsinformatieblad volgens EC-richtlijn 2001/58/EC

beschermingsmateriaal zie hoof dstuk 8 van het MSDS-blad. Zie Hoofdstuk 13 voor informatie ... Gevaarlijke Ontledingsproducten: Onder normale opslagomstandigheden worden geen ... informatie is gebaseerd op kennis van de componenten en de ecotoxicologische eigenschappen van vergelijkbare producten. Acute Giftigheid: Slecht oplosbaar mengsel. Kan ...

MSDS AdBlue® - Oliehandel.nl

MSDS AdBlue® VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD AdBlue® Overeenkomstig Artikel 31 van de REACH Verordening v.1.6.2007 Versie 1.02 Uitgiftedatum:1/9/2015 Printdatum: ... Er zijn geen aanwijzingen voor gevaarlijke eigenschappen. 12 MILIEU-INFORMATIE Gegevens m.b.t. verwijdering (persistentie en afbreekbaarheid) ...

GEVAARLIJKE STOFFEN: HOE KUN JE JE BESCHERMEN?

werkzaamheden met gevaarlijke stoffen. Zorg dat je deze kent voordat je met de werkzaamheden start. Zorg dat je de gevaren van de stoffen waarmee je werkt kent door van te voren het veiligheidsinformatieblad door te nemen. Zorg voor een schone werkplek: voorkom lekkages en ruim eventuele lekkages direct op

Veiligheidsinformatieblad volgens EC-richtlijn 2001/58/EC

beschermingsmateriaal zie hoof dstuk 8 van het MSDS-blad. Zie Hoofdstuk 13 voor informatie ... Gevaarlijke Ontledingsproducten: Onder normale opslagomstandigheden worden geen ... informatie is gebaseerd op kennis van de componenten en de ecotoxicologische eigenschappen van vergelijkbare producten. Acute Giftigheid: Slecht oplosbaar mengsel. Kan ...

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

van bepaalde gevaarlijke stoffen, mengsels en producten:Niet van toepassing. bisfenol-A-epoxy hars, gem.mol.gew. ≤ 700 en p-tert-Butylphenyl 1-(2,3-epoxy) Propyl ether ... Gezien de eigenschappen van de epoxyverbindingen en gezien de beschikbare toxicologische gegevens met

Veiligheidsinformatieblad - Wikipedia

Een veiligheidsinformatieblad is een gestructureerd document met informatie over de risico's van een gevaarlijke stof of preparaat en met aanbevelingen voor het veilig gebruik ervan op het werk.. Deze term wordt specifiek gebruikt voor het Europese systeem van veiligheidsinformatiebladen. Het Europese systeem wijkt in een aantal secties af van het Amerikaanse systeem van Material Safety Data ...

Meten en detecteren van gevaarlijke stoffen: EX-OX-TOX …

84 Meten en detecteren van gevaarlijke stoffen: EX-OX-TOX (IS-013) Versie TC-K 2011-11-15 Doelgroep Medewerkers die op een bedrijfsterrein EX-OX …

Classificatie | Gevaarlijke stoffen weg | Inspectie ...

Op de MSDS worden onder meer de samenstelling van de stof, het vlampunt en de giftigheid aangegeven. De MSDS is nodig om bepaalde informatie in het ADR terug te vinden. Het ADR is het verdrag voor het internationale vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg. De producent is verplicht de MSDS aan de klant uit reiken als deze het product aanschaft.

Veiligheidsinformatieblad

Veiligheidsinformatieblad Overeenkomstig Verordening (EU) Nr. 453/2010 Productnaam : Wecoline Clean & Easy Interieur Pagina 2/10 Uitgiftedatum : 03-09-2014 Vervangt uitgifte d.d : 31-07-2014 INFO CARE MSDS: Buiten bereik van kinderen bewaren.